laskowscydesign.pl

nowe projekty od laskowscy design

 

 

 

Zegar folk

 

Ława Ontario

 

 

laskowscydesign.pl

 

 

 

laskowscydesign.pl

regulamin / kolory w RAL

Regulamin sklepu internetowego laskowscydesign.pl


OBOWIĄZUJE OD DNIA 25.12.2014r

 

Poniższe informacje co do zasady dotyczą sprzedaży konsumenckiej (zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”).

1)     Właściwości i cechy sprzedawanych towarów znajdują się w opisie każdego produktu. Gdy jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sklep załącza instrukcję i udziela wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

2)     Porozumiewanie się z konsumentem odbywa się poprzez kontakt z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość telefon: 793274908, gg: 1267007 albo poczta elektroniczna: office@laskowscydesign.pl co nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowi kosztami.

3)     Sprzedawcą towarów jest: Remigiusz Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Vega Creative Remigiusz Laskowski NIP: 8882440307, regon 910915040, której głównym miejscem Zachodnia 64, 87 – 800 Włocławek, działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zwany też „sklep” lub „sprzedawca”.

4)     Całkowita cena brutto jest podana przy każdym towarze, przy czym w przypadku sprzedaży wysyłkowej jest ona powiększana o koszt dostarczenia towaru, podany na naszej stronie internetowej, który zależy od cech danego towaru (waga, rozmiar) oraz wyboru formy dostawy (kurier, poczta). Złożenie zamówienia (kupno produktu) wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy. Wyjątkiem jest zakup opiewający na kwotę powyżej 300 zł. brutto. W tym wypadku koszt dostawy ponoszony jest przez „sprzedającego”.

5)     Dostawa towaru następuje w wybrany przez kupującego sposób, za pośrednictwem poczty lub kuriera, przy czym sklep zwykle nadaje przesyłkę w terminie do 2 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia, jednak w każdym wypadku wydanie rzeczy konsumentowi następuje nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy po nadaniu przesyłki przez sklep jest uzależniony od przewoźnika i wynosi ok. 3dni w przypadku poczty lub do 2dni w przypadku kuriera. Koszty dostawy są podane przy każdym sprzedawanym towarze w formularzu zamówienia podczas procesu zamawiania i zależą od jego cech i wyboru formy dostawy. Sklep zastrzega, że cechy towaru mogą też wpływać na dostępność niektórych sposobów dostawy lub płatności.

Towary w kolorach "na życzenie" dostarczane są do 10 dni roboczych.

6)     Zapłata ceny winna być dokonana nie później niż w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, przelewem bezpośrednio na rachunek sprzedawcy BZWBK S.A. 97 1090 1519 0000 0001 3070 6581, z podaniem w tytule przelewu danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację transakcji, np. imienia i nazwiska kupującego oraz nazwy kupowanego towaru lub za pomocą systemu płatności PayPal, z zastrzeżeniem ewentualnej płatności przy odbiorze (pobranie). Wysyłka towarów następuje po otrzymaniu zapłaty. Jeśli termin wysyłki miałby być inny niż figurujący w opisie produktu, Klient jest o tym fakcie informowany.

7)     Umowa zawarta pomiędzy sklepem a kupującym dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

8)     Reklamacja. Prosimy o składanie reklamacji w formie pisemnej. Prosimy też o dostarczenie reklamowanej rzeczy do miejsca prowadzenia działalności. Ewentualne koszty dostarczenia ponosi sklep. Sklep rozpatruje reklamacje w ustawowym terminie 14 dni. Ponieważ obciążają nas koszty dostarczenia reklamowanej rzeczy prosimy o kontakt ze sklepem (osobisty, telefoniczny lub e-mailowy) celem uzgodnienia sposobu dostarczenia rzeczy do miejsca  prowadzenia działalności (nie przyjmujemy przesyłek wysłanych „za pobraniem”), lub celem uzgodnienia terminu oględzin, w miejscu, w którym rzecz się znajduje, jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione.

9)     Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Vega Creative Remigiusz Laskowski, ul. Zachodnia 64, 87 – 800 Włocławek, tel. 793274908, poczta elektroniczna: office@laskowscydesign.pl , o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10)Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 45 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11)Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej.

12)Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy gdy przedmiotem świadczenia: a) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

13)Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady sprzedawanych towarów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument strony wyłączają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, w dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14) Gwarancja. Jako producent i sprzedawca udzielamy dwuletniej gwarancji na nasze produkty.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Vega Creative Remigiusz Laskowski.

ul. Zachodnia 64, 87-800 Włocławek,

poczta elektroniczna:office@laskowscydesign.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy umowy zakupu/dostawy następujących rzeczy(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

__________________________________________________________

REKLAMACJA:

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (w chwili wydania rzeczy kupującemu) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie jest jednak odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z ww. publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, a sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży (ul. Zachodnia 64, 87-800 Włocławek). W związku z powyższym prosimy o kontakt ze sklepem celem uzgodnienia sposobu dostarczenia rzeczy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Powyższe zasady stosuje się też do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 

 

Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z kupowanych w naszym sklepie towarów, a w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń lub innych wątpliwości związanych z zakupem prosimy o szybki kontakt.

 


 

 

Lista kolorów w skali RAL:

- czerwień 3020:

stolik Orient, ława Orient, lustro Orient, półka Creation, wieszak Clivio,

 

- pomarańczowy 2004:

półka Helios,

 

- szary 7045:

stolik Flash, część zegara Cubico,

 

- oliwkowa zieleń 6025:

stolik Botanica, wieszak Piccolo, półka/wieszak Summer,

 

-zieleń wiosenna 6018:

stół Magnetica, zestaw wieszaków Puzzle, część wieszaka Twig,

zegar Camea green,

 

- waniliowy 1015:

półka Ikebana, stolik Ikebana, lustro Ikebana, taca Amaretto,

wieszak na biżuterię Butterfly,

 

-fuksja 4006:

ława Orient fuksja, część wieszaka  Clippo, zegar Folk,

 

-czerń 9005:

czarne produkty na stronie,

 

-biel 9010:

półka / wieszak Summer, wezgłowie Calvado.